حق تمبر

تعداد امتیاز: 1

حق تمبر

حق تمبر

چکیده :

به محض صدور برخی اسناد، اوراق و مدارک توسط صادرکنندگان ؛مبالغی تحت عنوان حق تمبر به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا دریافت وجه اخذ می گردد.

حق تمبر

به محض صدور برخی اسناد، اوراق و مدارک توسط صادرکنندگان (بانکها، شرکت های تجاری، موسسات تجاری، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، اتاق بازرگانیو ...) مبالغی تحت عنوان حق تمبر به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا دریافت وجه اخذ می گردد.

اسناد مشمول حق تمبر و میزان مالیات آن موضوع مواد 44، 45، 46، 47، 48 قانون مالیات های مستقیم در جدول زیر به تفکیک درج شده است.

اسناد، اوراق و مدارک و سهام مشمول حق تمبر و نرخ حق تمبر هر یک از آنها

حق تمبر

نکته - برابر بخشنامه شماره 200/94/13 مورخ 94/02/08، نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری، بدینوسیله مقرر می دارد:

با عنایت به مقرارت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و اصلاحات بعدی آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر ذرآمد دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود، لذا با عنایت به مراتب فوق، حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم بابت شرکت هایی که در مناطق آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده 13 قانون یاد شده می باشند. بدیهی است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت یا افزایش سرمایه، در اجرای حکم تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیت نبوده و حق تمبر و جرائم مقرر با رعایت مقررات وصول خواهد شد.

به این مطلب امتیاز دهید

نظرخود را با ما درمیان بگذارید

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید، اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید.

captcha Refresh

نظرات سایر دوستان