خرید کالا و خدمات مشمول مالیات توسط موًدی با فعالیت معاف از مالیات

تعداد امتیاز: 1

خرید کالا و خدمات مشمول مالیات توسط موًدی با فعالیت معاف از مالیات

خرید کالا و خدمات مشمول مالیات توسط موًدی با فعالیت معاف از مالیات

چکیده :

مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق می‌گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد می‌شوند، مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه، از جمله تخفیف‌هایی در نظر گرفته باشند.


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 691

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 691

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 691

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 691

خرید کالا و خدمات مشمول مالیات توسط موًدی با فعالیت معاف از مالیات

خرید کالا و خدمات مشمول مالیات توسط موًدی با فعالیت معاف از مالیات ؛ در چنین حالتی موًدی اولیه مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد و نمی تواند مالیات پرداختی از سازمان امور مالیاتی استرداد نماید.( تبصره 2 ماده17 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورتی که موًدیان به عرضه کالاها یا خدمات معاف از مالیات اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند؛ مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مزبور مسترد نمی شود.)

مثال نمونه

فعالیت شرکت امیران تولید گوشت می باشد.طبق بند (2) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده؛تولید گوشت از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.چنانچه شرکت امیران برای بسته بندی گوشت از کارتون و نایلون استفاده کند ؛مجاز نمی باشد که مالیات پرداختی بابت خرید نایلون و کارتون را از سازمان امور مالیاتی کشور استرداد کند؛ بلکه باید مالیات پرداختی را جزء قیمت کالا محاسبه کند.

در صورتی که کارتن و نایلون مذکور برای بسته بندی گوشت به ارزش 50.000.000 ریال بعلاوه 1.500.000 ریال مالیات بر ارزش افزوده خریداری شده باشد؛ثبت حسابداری آن به صورت زیر می باشد:

خرید کالا و خدمات مشمول مالیات توسط موًدی با فعالیت معاف از مالیات

توضیح:در چنین حالتی موًدی می تواند طبق تبصره 4 ماده 17 قانون مالیات برارزش افزوده مالیاتهای پرداختی را جزء هزینه های قابل  قبول در مالیاتهای مستقیم حساب کند.

تبصره 5 ماده 17- آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی موًدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست جزء هزینه های قابل قبول موضوع مالیاتهای مستقیم محسوب می شود.

حال اگر موًدی مالیات بر ارزش افزوده؛ همزمان به فعالیت معاف از مالیات و مشمول مالیات مشغول باشد؛ در این صورت مالیاتهای پرداختی برای فعالیتهای مشمول مالیات؛ از سازمان امور مالیاتی کشور قابل دریافت می باشد.

مثال نمونه

فعالیتهای شرکت امیران تولید گوشت و چرم است. طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده گوشت معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و چرم مشمول مالیات.اگر این شرکت برای بسته بندی گوشت 50.000.000 ریال نایلون و کارتن و برای بسته بندی چرم 30.000.000 ریال نایلون و کارتن خریداری نماید؛ نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده پرداختی برای کارتن ها و نایلون های خریداری شده به صورت زدر خواهد بود:

مالیات پرداختی برای خرید کارتن و نایلون برای بسته بندی گوشت

                                                                      1.500.000 = 3٪ × 50.000.000

مالیات پرداختی برای خرید کارتن و نایلون برای بسته بندی چرم

                                                                      900.000 = 3٪  × 30.000.000

ثبت حسابداری خریدهای فوق به صورت زیر است:

خرید کالا و خدمات مشمول مالیات توسط موًدی با فعالیت معاف از مالیات

طبق تبصره 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده این موًدی فقط مالیات پرداختنی بابت خرید نایلون و کارتن؛ جهت بسته بندی چرم را می تواند از سازمان امور مالیاتی کشور دریافت نماید.

اگر میزان کارتون و نایلون مصرف شده برای گوشت و چرم به صورت مجزا مشخص نباشد از نسبت فروش استفاده می کنیم. یعنی نسبت گوشت به چرم فروخته شده را محاسبه نموده و مالیات برای کالای مشمول را از آن طریق محاسبه می کنیم.

مثال نمونه

اگر شرکت امیران در مجموع 80.000.000 ریال برای خرید کارتن و نایلون برای بسته بندی گوشت و چرم پرداخت کند؛ چون کالای خریداری شده از مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی باشد؛باید 2.400.000 ریال به عنوان مالیات پرداخت نماید.حال اگر این موًدی 300.000.000ریال گوشت و 100.000.000 ریال چرم بفروشد چه میزان مالیات بر ارزش افزوده می تواند از سازمان امور مالیاتی کشور استرداد کند.

میزان کل فروش                                                                    400.000.000=100.000.000 + 300.000.000

نسبت فروش گوشت به کل فروش                                                                                 ¾= 300.000.000

نسبت فروش چرم به کل فروش                                                                                     ¼ = 100.000.000

میزان مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خرید نایلون                                                           = 2.400.000

مالیات بر ارزش افزوده قابل استرداد از سازمان امور مالیاتی کشور                      600.000 = ¼ × 2.400.000

به این مطلب امتیاز دهید

نظرخود را با ما درمیان بگذارید

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید، اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید.

captcha Refresh

نظرات سایر دوستان

فرهاد صادقپور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با عرض سلام و خدا قوت مطالب بسیار آموزنده وعالی است ثبت حسابداری بیمه خودرو پرسنل شرکتی را کار فرما پرداخت وبه عنوان بدهی در حسابهای دریافتنی پرسنل با سود 5درصد محاسبه میکند ثبت سند چگونه است؟ البته شرکت ذکر شده فعالیت خدماتی به پرسنل دارد.ممنون

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با سلام

در وحله اول توجه داشته باشید در صورتی که اتومبیل به نام شرکت باشد هزینه بیمه آن مورد تایید سازمان امور مالیاتی است. البته یک راه وجود دارد و آن اینکه پرداختی بابت بیمه پرسنل را در هزینه مزایای غیر نقدی پرسنل درج و در لیست به سازمان امور مالیاتی اعلام فرموده و در صورتی که مبلغ این مزایا بیش از دو دوازدهم معافیت سالیانه است باید مالیات آن محاسبه و به سازمان پرداخت گردد.

مطلب فوق فقط جهت استحضار عنوان گردید چون در اینجا شما پرداختی بابت حق بیمه خودرو پرسنل را به حساب بدهی آنها منظور می نمایید. در اینجا حساب های دریافتنی غیر تجاری با تفضیلی پرسنل به میزان اصل و 5 درصد سود بدهکار و حساب سایر درآمدها به میزان 5 درصد سود و اسناد پرداختنی و یا موجودی نقد و بانک به میزان اصل حق بیمه بستانکار می گردد.

موفق باشید

مسعود سرداری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با سلام
اگر اشتباه نکنم(چیزی که من فهمیدم) طبق مثاال اولی که توضیح دادید مبلغ 1.500.000 ریال رو در سرفصل هزینه مالیات ارزش افزوده جزو هزینه های عملیاتی ثبت کنیم و در پایان سال در محاسبه اظهارنامه عملکرد در ردیف هزینه ها درج کنیم؟ و از طرف دیگر هم مالیات مذکور رو جزو قیمت تمام شده کالای فروش رفته منظور کنیم؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با سلام و عرض ادب

کاملاً درست است. اما به این نکته توجه داشته باشید که تنها اشخاصی می توانند پرداخت مالیات و عوارض را در دفاتر خود بعنوان هزینه ثبت نمایند که مشمول مالیات و عوارض نیستند.

 

بعنوان مثال فعالیت شرکتی  مشمول پرداخت مالیات و عوارض نیست. در اینجا این شرکت مالیات و عوارضی را که در هنگام خریدهای خود به اشخاص دیگر پرداخت می کند را می تواند به عنوان هزینه مالیات و عوارض در دفاتر خود ثبت نماید.

پیروز باشید