نحوه ارائه فهرست معاملات فصلی

تعداد امتیاز: 1

نحوه ارائه فهرست معاملات فصلی

نحوه ارائه فهرست معاملات فصلی

چکیده :

ارائه اطلاعات لازم از جانب مودیان اولین بخش وعنصر اصلی نظام مالیاتی است.نوعی از این اطلاعات صورت معاملات فصلی است. صورت معاملات فصلی چیست؟چه کسانی باید آنرا ارسال کنند و اصولاً چرا باید ارسال شود؟

نحوه ارائه فهرست معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی چیست؟

صورت معاملات فصلی سندی مهم درنظام اقتصادی کشور است.اطلاعات مندرج در صورت معاملات فصلی زمینه ساز شفافیت اقتصادی وتامین کننده عدالت مالیاتی است.اصولاًنظام مالیاتی برای تحقق اهداف ومسئولیت های خود باید اطلاعات لازم را دراختیار داشته باشد.براساس قانون مالیات های مستقیم کشورمان، اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای الف وب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند برای عرضه وفروش کالاوخدمات ازصورتحساب فروش کالااستفاده نمایند ودرصورت حسابهای صادره،شماره اقتصادی خریداررا درج نمایند.

دوره ارسال اطلاعات برای خرید و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه بوده و می بایست تایکماه پس از پایان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام نمود.

نحوه ارائه فهرست معاملات فصلی

روشهای زیر برای ثبت و ارسال اطلاعات معاملات در قانون پیش بینی شده است:

- روش برخط (ONLINE): این روش برای آن دسته از مودیانی می باشد که در سامانه الکترونیکی ثبت نام مودیان ، حداقل مرحله پیش ثبت نام و اعتبار سنجی مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربری و کلمه عبور مرحله دوم را از طریق پاکات پستی مخصوص مربوطه دریافت نموده اند.

برای این دسته از مودیان با ورود به سامانه، امکان ثبت هر یک از فرم های زیر برحسب نوع اطلاعات فراهم می باشد.ثبت گزارش خرید، ثبت گزارش فروش ، ثبت اطلاعات پرداخت قراردادها و ثبت گزارش امتناع از اقداماتی که می توان در سامانه انجام داد.

باید توجه داشت ،پس از تکمیل اطلاعات هرفرم با استفاده از ثبت نهایی، اطلاعات در سیستم ثبت و امکان هیچگونه تغیر یا ورود مجدد نیست.

- روش غیر برخط(OFFLINE) :مودیانی که از سیستم های رایانه ای خرید و فروش استفاده می نمایند، می توانند در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی قالب مورد نظر این سازمان را با هماهنگی متخصصین مربوطه به ویژه تولید کنندگان این گونه نرم افزارها به طور مستقیم از سیستم کامپیوتری خود دریافت و در قالب مذکور وارد نمایند، و با استفاده از نرم افزار کنترلی و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اینترنت مبادرت به ارسال اطلاعات به طور یکجا نموده و رسید دریافت نمایند.

علاوه بر دو روش مذکور مودیان می توانند فهرست صورت معاملات فصلی سه ماهه خود را درقالب لوح فشرده به واحد مالیاتی مربوطه تحویل دهند.

سازمان امور مالیاتی کشور، گام های موثری را برای اجرای قانون ،دریافت وپردازش اطلاعات مالی بنگاههای اقتصادی برداشته است. با صدورکد اقتصادی ودریافت الکترونیکی صورت معاملات فصلی، فرایندها وروش ها به روز شده است ومودیان به سرعت وبا سهولت می توانند به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

درابتدای هرفصل نیز درخصوص مهلت ارسال صورتمعاملات فصلی ازطریق رسانه های جمعی اطلاع رسانی می‏‏‏شودودرطول سال این اطلاعات ثبت،ذخیره وپردازش می شود.در مقابل مودیان نیز باید با ثبت منظم وتحویل به موقع صورت معاملات فصلی گام های نظام مالیاتی را تکمیل کنند.

قوانین مربوط به معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی

1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1391/1/1 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره - چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصل های سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

نکته - برابر بخشنامه شماره 200/93/513 مورخ 1393/4/9 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان مذکور، برای آخرین بار مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات فصلی برای کلیه فصول سال های 1391 و 1392 و بهار 1393 برای اشخاص حقوقی تا تاریخ 1393/6/25 و برای اشخاص حقیقی (مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم) تا تاریخ 1393/7/5 تمدید می گردد.

2- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

3- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنها ارائه دهند.

4- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم شماره 4) به صورت تجمیعی به شرح (معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب) درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.

فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح (معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب) درج نمایند.

5- با توجه به اطلاعیه مورخ 1387/6/23 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحسابهای صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواند طبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.

بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد، بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند. برابر بخشنامه شماره 200/93/509 مورخ 93/3/26 مبلغ 10 درصد حدنصاب معاملات کوچک به میزان 12.000.000 ریال تعیین گردیده است.

6- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که از اشخاص حقیقی دارای فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر درآمد کشاورزی)، خریدهایی در ارتباط با فعالیت های مصرح در ماده مزبور انجام می دهند، نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی حسب مورد نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارسال نمایند.

7- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مذکور که مبادرت به خرید محصولات بافته ای از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیاه چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات مذکور بوده اند می نمایند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از ایشان نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال نمایند.

به این مطلب امتیاز دهید

نظرخود را با ما درمیان بگذارید

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید، اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید.

captcha Refresh

نظرات سایر دوستان