هزینه و درآمد

تعداد امتیاز: 1

هزینه و درآمد

هزینه و درآمد

چکیده :

تا اینجا با حسابهای ترازنامه ای آشنا شدیم اما در ارتباط با دو حساب اساسی یعنی هزینه و درآمد که بر روی سرمایه اثر می گذارند صحبتی نکردیم .برای آنکه ما تغییرات در سرمایه و افزایش و کاهش سرمایه را بشناسیم نیازمند بررسی و تحلیل دو حساب هزینه و درآمد می باشیم.


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 691

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 691

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 691

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/accnotei/public_html/inc/simple_html_dom.php on line 691

هزینه و درآمد

تا اینجا با حسابهای ترازنامه ای آشنا شدیم اما در ارتباط با دو حساب اساسی یعنی هزینه و درآمد که بر روی سرمایه اثر می گذارند صحبتی نکردیم .معمولا موسسات برای کسب سود عملیات انجام می دهند.فرمول محاسبه سود را هم اکثرا می دانید.


سود = هزینه - درآمد

یعنی هرگاه ما از درآمدهای خود هزینه های انجام شده را کسر نماییم سود را محاسبه نموده ایم. اما اگر هزینه های ما بیشتر ازدرآمدهای ما باشد زیان کرده ایم.
در نتیجه باید بدانیم که سود سرمایه راافزایش و برعکس زیان سرمایه را کاهش خواهد داد بنابراین برای آنکه ما تغییرات در سرمایه و افزایش و کاهش سرمایه را بشناسیم نیازمند بررسی و تحلیل دو حساب هزینه و درآمد می باشیم.
درآمد چیست ؟
درامد حاصل فروش کالا یا خدمات به مشتریان می باشد که باعث افزایش سرمایه می شود باید بدانیم ماهیت حساب درامد همیشه بستانکار است و یا ثبت بستانکار افزایش می یابد .
دقت کنید وقتی موسسه ای برای کسی خدماتی انجام می دهد بابت ارائه خدمات کارمزد یا حق الزحمه دریافت می کند و این کارمزد درآمد موسسه می باشد.درآمد می تواند نقدی یا بصورت نسیه باشد.پس زمانی که ما درامدی کسب کردین حساب درامد را بستانکار می کنیم.
زمانی که در حسابداری سخن از ثبت رویدادی به میان میاوریم؛ عمل ثبت منجر به نقل اطلاعات به دفتر کل؛ تهیه تراز آزمایشی و صورت های مالی نیز خواهد شد. هر چند صورتهای مالی محصول نهایی حسابداری می باشد وبیشتر توجه حسابداران بر ارائه صحیح این صورت ها تمرکز می یابد؛ ولی تاکید ما بیشتر روی ثبت در دفتر روزنامه می باشد؛ چرا که این مرحله؛ مرحله آغازین چرخه حسابداری است.
البته در عمل قبل از ثبت در دفتر روزنامه؛ سند حسابداری تهیه می شود واسناد مثبته به آن الصاق می گردد. اطلاعات سند حسابداری عینآ در دفتر روزنامه ثبت می گردد. اسناد حسابداری به ترتیب شماره سریال ان در محل مطمئن بایگانی می شوند تا در صورت نیاز به اطلاعات آن مورداستفاده قرار گیرند. در دفتر روزنامه نیز ستونی قبل از ستون تاریخ قرار دارد که شماره سریال اسناد حسابداری به ترتیب در ان جای میگیرد.
اگر پول خود را نقدا دریافت کنیم حساب بانک بدهکار و در آمد را بستانکار می کنیم.

هزینه و درآمد

 

و اگر انجام خدمات بصورت نسیه باشد حساب بدهکاران را بدهکار و حساب درآمد را بستانکار خواهیم کرد.

هزینه و درآمد

 

هزینه چیست؟

هزینه: بهای کالاها و خدماتی است که در عملیات یک موسسه برای کسب درآمد به مصرف می رسد. دقت کنید ما در انجام عملیات خود متحمل هزینه هایی از قبیل حقوق و دستمزد و آب و برق مصرفی؛ اجاره محل؛ تلفن و سایر هزینه ها می شویم که در واقع این هزینه ها سرمایه راکاهش می دهند.
درحسابداری برای هر هزینه حساب جداگانه ای ایجاد می نمایند و این به منظور افزایش کنترل بیشتر هزینه ها می باشد.
باید بدانیم که حساب هزینه ماهیت بدهکار داشته و با ثبت بدهکار افزایش و با ثبت بستانکار کاهش می یابد.

هزینه و درآمد

 

 

اگر دقت کنید می توانید متوجه شوید که هزینه ها نیز بصورت نقد و نسیه تحمل می شوند مثلا اگر ما بابت برق مصرفی 20.000 ریال پول بپردازیم:

 

هزینه ودرآمد

 

 

و اگر ما مثلا حقوق و دستمزد کارگر موسسه خود را که بمبلغ 50.000 ریال برای ما کار کرده؛ هنوز پرداخت نکرده باشیم و طلبکار ما باشد.
رویداد فوق را در دفاتر بصورت ذیل ثبت می نماییم.

 

هزینه و درآمد

 

دو نکته بسیار اساسی را باید بدانیم و آن این که اگر ما درآمدی را قبلا شناسایی کرده باشیم ولی پول آن را دریافت نکرده باشیم به این معنا که قبلا درآمد شناسایی شده باشد و در حقیقت یک بدهکار برای ما وجود داشته باشد یعنی قبلا ثبت ذیل را در دفاتر انجام داده باشیم.

هزینه و درآمد

و حال ما طلب خود را دریافت کنیم مجددا نباید درآمد شناسایی کنیم بلکه حساب بدهکاران را باید تسویه کنیم و ثبت ذیل را دردفاتر انجام دهیم:

هزینه و درآمد

به مثال زیر توجه کنید: اگر آقای سلطانی بابت خدمات انجام شده به شرکت فردیس صورتحساب شماره 5 بمبلغ 20.000 ریال را در تاریخ 76/2/5به شرکت فردیس ارسال کند ثبت ذیل را انجام می دهد.

بدهکاران فردیس 20.000 ریال
درآمد 20.000 ریال

در تاریخ 76/2/10 شرکت فردیس وجه صورتحساب شماره 5 مورخ 76/2/5را بابت خدمات آقای سلطانی واریز می نماید بنابراین ثبت ذیل انجام خواهد شد:

بانک 20.000 ریال
بدهکاران فردیس 20.000 ریال

دومین نکته اینکه اگر ما بابت هزینه ای بدهی داریم و اکنون بدهی خود را پرداخت می نماییم نباید مجددا هزینه شناسایی کنیم بلکه موجودی نقد خود را کاهش داده و بدهی مانیز کاهش داده میشود.
به عنوان مثال به همان 50.000 ریال بدهی بابت هزینه حقوق و دستمزد دقت کنید اگر ما بعد از مدتی حقوق را پرداخت نماییم ثبت ذیل در دفاتر باید صورت پذیرد.

بستانکاران حقوق پرداختنی 50.000 ریال
بانک 50.000 ریال

 

 

 

 

 

 

به این مطلب امتیاز دهید

نظرخود را با ما درمیان بگذارید

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید، اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید.

captcha Refresh

نظرات سایر دوستان

عاطفه عاطی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام و خسته نباشید ببخشید من دیروز لیست بیمه تامین اجتماعی یک سری افراد رو ارسال کردم ولی متاسفانه فراموش کردم یک نفر رو به لیستم اضافه کنم و لیست رو ارسال کردم ???? میخواستم ببینم هیچ راهی نیست که این یک نفرو اضافه کنم ؟؟ یا اگر راهی نیست به چ شکل باید اردیبهشت رو براش اوکی کرد
این رو هم بگم که نام نویسیش کرده بودم فقط یادم رفت تو لیست اضافش کنم خواهش میکنم این سوال منو جواب بدین استرس گرفتم ????
سپاس

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۱ ۰

با سلام

متاسفانه امروز که شما این پیام را ارسال فرموده اید روز جمعه است و دیگر کاری نمی توانید انجام دهید.

در اینگونه مواقع باید با مراجعه به شعبه تامین اجتماعی مربوط به کارگاه، درخواست ارسال لیست متمم را داشته باشید. البته لازم به ذکر است که در اینگونه مواقع بعضاً پیش آمده که کارمند اداره تامین اجتماعی از همکاری طفره رفته و امکان ارسال لیست متمم مقدور نشده است.

شما در اولین فرصت به شعبه تامین اجتماعی مراجعه کرده و درخواست ارسال لیست متمم داشته باشید.

موفق باشید

عاطفه عاطی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سوال دیگه ام اینه
برای کارکنانی که براشون بیمه تامین اجتماعی رد نشده و فقط حقوق ماهیانه دریافت کردن اگر خواستن از مجموعه خارج بشن سنوات و عیدی براشون محاسبه میشه یا نه؟؟
سپاس

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با سلام

شما با بیمه نکردن این دسته از پرسنل آنها را از قوانین و مقررات کار خارج کرده اید و پرداخت عیدی نیز در اینگونه موارد اختیاری است.

فقط در نظر داشته باشید چنانچه کارگران بیمه نشده به سازمان شکایت کنند کارفرما ملزم به پرداخت 30 درصد حق بیمه آنها و همچنین تمامی حقوق و مزایا طبق قانون کار از جمله عیدی و سنوات خواهد بود.

موفق باشید.

عاطفه عاطی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام مجدد و خسته نباشید
من از کارگزاری که پرسیدم برای در نظر گرفتن مزایا برای کارفرما گفتن نباید مزایا برای کارفرما در نظر گرفته بشه!! من آخرش متوجه نشدم که 1900000 ریال بن کارگری در لیست بیمه تامین اجتماعی باید لحاظ بشه برای مدیرعامل یا کارفرما یا نه!؟؟؟
مرسی از پاسخگویتون

شادی چرخکار در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام لطفا تفاوت بین درآمد احتمالی و درآمد ممکن، و تفاوت بین هزینه احتمالی و هزینه ممکن رو بفرمایید

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام

هزینه و درآمد احتمالی به این معنی است که تحقق آن محتمل است. ولی هزینه و درآمد ممکن بدین معنی است که تحقق آن ممکن بوده و چنانچه شرایط لازم برای آن فراهم گردد، تحقق آن قطعی خواهد بود.

موفق باشید

s p در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

باسلام
آِیا کارفرمای شرکت هم توی لیست بیمه قرار میگیره ؟ آیا براش حق بیمه باید واریز بشه ؟ آیا اصلا سابقه بیمه براش رد میشه؟ من از یکی از کارمندان بیمه شنیدم که میگفت شما اگر فرم کارفرما رو پر کنید و ارائه بدید حق بیمه ازتون نمیگیرن ، آیا درسته ؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام

بله برای کارفرما نیز حق بیمه پرداخت می گردد.

موفق باشید

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام

بله کارفرما هم در لیست بیمه قرار می گیرد. ولی حق بیمه وی 27 درصد می باشد و بیمه بیکاری به کارفرما تعلق نمی گیرد.

موفق باشید

عاطفه عاطی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام
سوالم در رابطه با رد کرد ن لیست بیمه هستش رفتم تو قسمت آموزش بیمه متنی ندیدم مجبور شدم این قسمت سوالم رو مطرح کنم. یک شرکت فنی مهندسی هست که قرارشده برای مدیر عامل هم در همون شرکت بیمه رد بشه آیا برای مدیر عامل مزایا نیز محاسبه میشود ؟ مثل سایر کارکنان یا خیر؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با سلام

بله مزایا نیز باید در لیست درج و حق بیمه آن پرداخت گردد.

موفق باشید

عاطفه عاطی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام مجدد و خسته نباشید
من از کارگزاری که پرسیدم برای در نظر گرفتن مزایا برای کارفرما گفتن نباید مزایا برای کارفرما در نظر گرفته بشه!! من آخرش متوجه نشدم که 1900000 ریال بن کارگری در لیست بیمه تامین اجتماعی باید لحاظ بشه برای مدیرعامل یا کارفرما یا نه!؟؟؟

عاطفه عاطی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سوال دیگه ام اینه
برای کارکنانی که براشون بیمه تامین اجتماعی رد نشده و فقط حقوق ماهیانه دریافت کردن اگر خواستن از مجموعه خارج بشن سنوات و عیدی براشون محاسبه میشه یا نه؟؟

عاطفه عاطی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سپاس از پاسخگویتون

عاطفه عاطی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام وقت بخیر
ببخشید برای محاسبه سنوات باید مزایا رو هم محاسبه کرد ؟ یعنی 110 تومن بن و 40 تومن مسکن ؟؟
فرمولشو دیدم نوشته حقوق پایه ÷365روز ×تعداد روزهای کار کرد .
حالا این حقوق پایه برای بدست اوردنش که باید
370423 رو ضربدر 30 روز هر چی بدست اومد بعلاوه بن و مسکن کرد دیگه !؟
کسایی میگن مزایا نباید باشه و کسایی میگن باید باشه ممنون میشم راهنمایی کنید
سپاس

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با سلام

مبنای محاسبه سنوات حقوق پایه اشخاص است و شامل مزایا نمی گردد.

یعنی در واقع حقوق پایه ماهیانه شخص تقسیم بر 365 ضدربدر روزهای کارکرد سال.

موفق باشید

عاطفه عاطی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

ممنونم از شما و سایت خوبتون

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

خواهش می کنم نظر لطف شماست

ع کاظمی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام وقتتون بخیر
با تشکر از پاسختون.
شرکت کوچکی بدلیل سود ده نبودن در سالهای گذشته هزینه هاشو از جاری شرکا پرداخت میکردن بطوریکه در سال 96 جاری شرکا مبلغ 20 میلیون بستانکار بوده. با توجه به اینکه هنوز موجودی بانک کفاف پرداخت حقوق فقط چند ماه کارمندان رو میده و همچنان بدلیل بدهکاری به شرکا شرکت سود ده نیست. آیا معقولانه هست که بازهم از جاری شرکا این هزینه پرداخت بشه و سال بعد از موجودی بانک با شرکا تسویه بشه یا اینکه با توافق کارمندان ضمن ثبت هزینه حقوق و ارسال لیست حقوق، پرداخت چندماهشون رو به سال بعد موکول کرده و یکجا از موجودی بانک شرکت دریافت کنند؟باتشکر

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام

آنچه مشخص است حقوق کارکنان باید قطعا پرداخت گردد حال در سالجاری و یا سال آینده و بهتر است حقوق کارکنان از محل جاری شرکاء پرداخت گردد. البته این یک تصمیم مدیریتی بوده و ارتباطی به اصول حسابداری ندارد ولی بهتر است برای رضایت کارکنان حقوق ماهانه آنها پرداخت گردد. البته چنانچه در سال آینده امکان پرداخت به جاری شرکاء از محل درآمدهای شرکت وجود داشته باشد وگرنه متاسفانه شرکت مجدداًَ در حالت زیان قرار داشته و ادامه کار چنین شرکتی باید توجیه اقتصادی داشته باشد و بهتر است مدیران شرکت برای خارج شدن از این وضعیت تصمیمات جدیدی (مانند تغییر محصول و یا خدمات، استفاده از بازاریابی نوین و حرفه ای و غیره) اتخاذ نمایند.

موفق باشید

ع کاظمی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام وقت بخیر همه مقالاتی که در سایتتون موجوده بسیار عالی مخصوصا برای شخص مبتدی مثل من می باشد. ای کاش در مورد حقوق و دستمزد و ارسال از طریق نرم افزار( آف لاین) مالیات حقوق هم مطلبی داشتید. از نحوه پر کردن فیلدهای این نرم افزار خیلی سوال دارم. ممنون

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با سلام و عرض ادب

ضمن تشکر از شما دوست عزیز به استحضار می رساند بزودی مطالب و ویدیوهایی کاملاً کاربردی مانند آنچه شما فرمودید تولید و بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

موفق باشید