مقالات

ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 169 مکرر به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

حق تمبر سرمایه

حق تمبر سرمایه

در مورد سرمایه ملاک برای اداره مالیات آگهی روزنامه رسمی است و بر آن مبنا حق تمبر سرمایه را محاسبه و قبض صادر میکند .حالا چه سرمایه را شرکاء به حساب واریز کرده باشند یا نکرده باشند.

جریمه حق تمبر

جریمه حق تمبر

مطابق ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت تخلف از مقررات فصل حق تمبر، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

حق تمبر

حق تمبر

به محض صدور برخی اسناد، اوراق و مدارک توسط صادرکنندگان ؛مبالغی تحت عنوان حق تمبر به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا دریافت وجه اخذ می گردد.

مفاهیم مالیاتی

مفاهیم مالیاتی

مهمترین مفاهیم مالیاتی که در مراودات و مکاتبات مالیاتی کاربرد بسیار زیادی دارند به شرح زیر است:

اشخاص مشمول پرداخت مالیات

اشخاص مشمول پرداخت مالیات

در اینجا با اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات میباشند و اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم نیستند آشنا می شویم.