مقالات

جریمه حق تمبر

جریمه حق تمبر

مطابق ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت تخلف از مقررات فصل حق تمبر، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

حق تمبر

حق تمبر

به محض صدور برخی اسناد، اوراق و مدارک توسط صادرکنندگان ؛مبالغی تحت عنوان حق تمبر به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا دریافت وجه اخذ می گردد.

مفاهیم مالیاتی

مفاهیم مالیاتی

مهمترین مفاهیم مالیاتی که در مراودات و مکاتبات مالیاتی کاربرد بسیار زیادی دارند به شرح زیر است:

اشخاص مشمول پرداخت مالیات

اشخاص مشمول پرداخت مالیات

در اینجا با اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات میباشند و اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم نیستند آشنا می شویم.

تعریف مالیات

تعریف مالیات

از مالیات تعاریف مختلفی شده است، در اولین تعریف مالیات عبارت است از :

بستن حساب

بستن حساب

بستن حساب یعنی مانده حساب را صفر کنیم و یا مانده آنرا انتقال دهیم. بستن حساب با توجه به نوع حسابها به دو دسته تقسیم می شوند.