حسابداری کالای امانی ما نزد دیگران

کالای امانی و حق العمل کاری

کالای امانی و حق العمل کاری

برخی از شرکت ها و موسسات برای آنکه بازار های فروش بیشتری را به غیر از فروش عادی در اختیار داشته باشند؛ کالاهای خود را به شهرستان ها و یا کشور های دیگر ارسال می کنند. تا به واسطه افراد و یا موسسات و شرکت های دیگر که مورد قبول و تایید انها می باشند فروخته شود؛ اینگونه کالا ها را کالاهای امانی می گویند.