حق تمبر

حق تمبر

حق تمبر

به محض صدور برخی اسناد، اوراق و مدارک توسط صادرکنندگان ؛مبالغی تحت عنوان حق تمبر به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا دریافت وجه اخذ می گردد.

جریمه حق تمبر

جریمه حق تمبر

مطابق ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت تخلف از مقررات فصل حق تمبر، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

حق تمبر سرمایه

حق تمبر سرمایه

در مورد سرمایه ملاک برای اداره مالیات آگهی روزنامه رسمی است و بر آن مبنا حق تمبر سرمایه را محاسبه و قبض صادر میکند .حالا چه سرمایه را شرکاء به حساب واریز کرده باشند یا نکرده باشند.